FAQ

Nüvi ติดไวรัสคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อเครื่อง nüvi กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสอยู่ อาจทำให้เครื่อง nüvi ติดไวรัสตามไปด้วย อาการที่ปรากฎส่วนมากคือ เปิดเครื่องแล้ว ติดๆ ดับๆ หรือทำงานไม่ปรกติ ต้องหาโปรแกรม anti-virus มาทำการสแกนและลบไวรัสทิ้ง


Still can’t find your answer?
Contact us