การรับประกันและส่งซ่อม

นโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ TACX

  1. รับประกันระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อและระบุในใบเสร็จ และจะรับประกันตามเงื่อนไข ดังนี้
    1. ความเสียหายจากการผลิต
    2. จากการใช้งานปกติ (ไม่รวมถึงแบตเตอรี่ การใช้งานผิดประเภท ดัดแปลง แก้ไข แตกหัก ชำรุดและสึกหรอจากการใช้งาน)
  2. กรณีพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ ณ จุดขาย (ตามเบอร์ติดต่อที่ระบุสติ๊กเกอร์รับประกัน)
  3. กรณีตรวจสอบและพบอาการ บริษัทฯ สามารถซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่องเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า