การรับประกันและส่งซ่อม

Warranty and Repair

นโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ Garmin

 1. รับประกันสินค้าชำรุด จากการผลิตภายใน 7 วัน* นับจากวันที่ซื้อสินค้า และระบุในใบเสร็จ โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าพร้อมใบเสร็จ หรือส่งพัสดุไปยังบริษัทฯ เพื่อตรวจเช็คได้โดยตรง และหากบริษัทฯ พบว่าตัวเครื่องมีปัญหาจริง บริษัทฯ จะเปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องใหม่ และรุ่นเดียวกันเท่านั้น(ไม่เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม และกล่อง) รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 2. รับประกันอุปกรณ์ (ตัวเครื่อง) ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อและระบุในใบเสร็จ และจะรับประกันจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น (ไม่รวมถึงแบตเตอรี่ การใช้งานผิดประเภท ตลอดจนการแตกหัก เสียหายจากกการใช้งาน)
 3. รับประกันอุปกรณ์เสริมภายในกล่อง ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อและระบุในใบเสร็จ และจะรับประกันจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 4. กรณีที่เครื่อง GPS ไม่สามารถรองรับแผนที่รุ่นใหม่ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจะไม่ดำเนินการ update แผนที่ให้ทุกกรณี
 5. การสิ้นสุดการให้บริการ update แผนที่และซอฟแวร์ ตลอดจนบริการหลังการขายของสินค้าแต่ละรุ่น เป็นไปตามนโยบาย และ / หรือประกาศของบริษัท ฯ ผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
 6. บริษัท จีไอเอส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการให้บริการหลังการขาย

เงื่อนไขการให้บริการหลังการขายและส่งซ่อมอุปกรณ์

 1. กรณีที่มีการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นหลัก ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าไปยัง Garmin Regional Corp. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 45-60 วัน (นับจากวันที่ยืนยันการซ่อม)
 2. หากทางบริษัทฯ ตรวจเช็คแล้วพบว่าสาเหตุการชำรุดของสินค้าอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมสินค้าเอง
 3. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจเช็คพบว่า อุปกรณ์ถูกดัดแปลง แก้ไข ทำให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ บริษัทฯ จะถือว่าสินค้านั้นอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันทันที
 4. บริษัทฯ รับประกันการซ่อมภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า ยกเว้นสินค้าที่ไม่ได้ซื้อผ่านบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันการซ่อมนั้น
 5. ลูกค้ายอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่า การซ่อมสินค้าอาจมีผลต่อข้อมูล หรือสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสินค้าได้ ทางบริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าจึงควรจัดเก็บข้อมูลสำรองก่อนส่งซ่อมสินค้า
 6. ลูกค้ายอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่า บริษัทฯ จะดูแลสินค้าให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้ามารับสินค้าคืน ในกรณีที่เกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการทำลายสินค้านั้น
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า