การรับประกันและส่งซ่อม

การรับประกันลูกค้าเเบบมีเงื่อนไข

การรับประกันลูกค้าเเบบมีเงื่อนไขนี้ เป็นสิทธิทางกฎหมายเฉพาะคุณ และคุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายอื่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ Garmin ไม่ได้ยกเว้น จำกัดหรือระงับสิทธิทางกฎหมายอื่นที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายในประเทศของคุณ เพื่อความเข้าใจในสิทธิตามกฏหมายทั้งหมดของคุณ คุณควรศึกษากฎหมายในประเทศของคุณ

การรับประกันสินค้าเเบบมีเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน

 1. สินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินของ Garmin จะได้รับการประกันในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุดเสียหายจากความชํารุดของวัสดุหรือขั้นตอนการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดย Garmin จะเป็นผู้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงและค่าอะไหล่ หากแต่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งสินค้า
 2. การรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไขจะไม่รับการประกันในกรณีที่
  a. เกิดความเสียหายภายนอก หรือการสึกหรอตามปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยบุบ และรอยถลอก;
  b. ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ เว้นแต่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความชํารุดของวัสดุหรือขั้นตอนการผลิต;
  c. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท ตกน้ำ น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการกระทำที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆ;
  d. ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการที่ดำเนินการผ่านตัวแทนที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทาง Garmin;
  e. ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดโดย Garmin เป็นครั้งคราว;
  f. ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดัดแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin;
  g. ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับสายไฟ และ/หรือ สายข้อมูลที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Garmin หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับตัวแปลงไฟ AC และสายเคเบิลที่ไม่ผ่านการรับรองจาก UL (Underwriters Laboratories) และไม่มีฉลากบอกกำลังจ่ายไฟ (LPS)
 3. นอกจากนั้น Garmin ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับเคลมประกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับมาหรือถูกใช้งานโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินทางเท่านั้นและจะต้องไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องมีการวัดทิศทาง ระยะทาง สถานที่หรือภูมิประเทศที่แม่นยำ และ Garmin จะไม่รับประกันถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลแผนที่
 4. การรับประกันสินค้าเเบบมีเงื่อนไขนี้ไม่มีผลบังคับใช้ และ Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของผลิตภัณฑ์นำทาง ที่เกิดจากการใช้งานในระยะใกล้กับเครื่องรับสัญญาณมือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เครือข่ายบรอดแบนด์ภาคพื้นดินที่ทำงานบนความถี่ใกล้เคียงกับที่ใช้ผ่านระบบนำทางผ่านดาวเทียม (GNSS) เช่น ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ซึ่งการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้การรับสัญญาณจากระบบนำทางผ่านดาวเทียมลดลง
 5. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ การรับประกันและการชดเชยที่มีอยู่ในการรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไขนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์และอยู่ในความรับผิดชอบของ Garmin และ Garmin ขอปฏิเสธการรับประกันสินค้าไม่ว่าจะเป็นการรับประกันสินค้าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยผลทางกฏหมาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเรื่องการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป และการรับประกันเรื่องการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ GARMIN ยังไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะปราศจากข้อบกพร่องหรือปลอดภัยจากไวรัสสปายแวร์หรือมัลแวร์ที่คล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแผนที่ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก Garmin ถูกดาวน์โหลดลงหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไขนี้ เป็นสิทธิทางกฎหมายเฉพาะคุณ และคุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายอื่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หากการรับประกันโดยปริยายไม่สามารถปฏิเสธได้ภายใต้กฎหมายในประเทศของคุณ การรับประกันดังกล่าวอาจถูกจำกัดด้วยระยะเวลาตามระยะเวลาของการรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไข บางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาการรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไข ซึ่งข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ
 6. ภายใต้ข้อบังคับใช้ของกฏหมาย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Garmin ไม่ต้องรับผิดชอบคำร้องต่อการกระทำละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทหรือการฝ่าฝืนคำสั่งทางกฎหมาย) กฎหมายยุติธรรม หรือการเกิดความสูญเสียต่อกำไร รายได้ การใช้งาน ธุรกิจการค้า ค่าความนิยม สัญญา ชื่อเสียง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากความผิดผลาดในการใช้งานหรือความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความตั้งใจที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ
 7. ทั้ง Garmin และคุณ ไม่ต้องรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของตนเอง/ของคุณ โดยมีข้อจำกัด
 8. หากคุณยื่นคำร้องในระยะเวลาการรับประกันสินค้าและบริการ Garmin มีทางเลือกที่จะ (i) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ Garmin, (ii) แทนที่ผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมใหม่ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ Garmin หรือ (iii) แลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาซื้อของคุณ การเยียวยาดังกล่าวจะเป็นการเยียวยาสำหรับคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกรณีขัดแย้งต่างๆ สินค้าที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่จะมีการรับประกัน 90 วัน หากสินค้าที่ส่งเข้ามายังอยู่ภายใต้การรับประกันเดิม จะมีการรับประกันใหม่ให้อีก 90 วันหรือสิ้นสุดการรับประกันภายใน 1 ปี ของการรับประกันสินค้า แล้วแต่ว่าส่วนใดจะนานกว่ากัน
 9. การรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ซื้อสินค้า หากคุณต้องการบริการรับประกันนอกประเทศที่ซื้อ Garmin ไม่สามารถรับประกันได้ว่าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีให้บริการ เนื่องจากความแตกต่างในการให้บริการและมาตรฐานที่มีต่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ ในกรณีนี้ Garmin อาจใช้ดุลพินิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเทียบเคียงของ Garmin หรือให้คุณจัดส่งสินค้าของคุณไปที่ที่ได้รับการอนุญาตจาก Garmin ในประเทศที่ซื้อเดิมหรือส่วนที่ได้รับการอนุญาตจาก Garmin ในประเทศอื่นที่สามารถให้บริการกับสินค้าของคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบในการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่บังคับใช้ ในการชำระภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจัดส่งและภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในบางกรณี Garmin และผู้แทนจำหน่ายอาจไม่สามารถที่จะให้บริการต่อสินค้าของคุณนอกประเทศที่ซื้อหรือคืนสินค้าที่มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กับคุณในประเทศนั้นได้ เนื่องจากมาตรฐาน กฎหมายหรือกฎระเบียบในประเทศนั้นที่บังคับใช้
 10. ก่อนที่จะค้นหาบริการการรับประกันสินค้า โปรดเข้าถึงและตรวจสอบแหล่งข้อมูลช่วยเหลือและบริการออนไลน์ที่ support.garmin.com/th-TH/ หากผลิตภัณฑ์ของคุณยังใช้งานไม่ได้ตามปกติหลังจากแก้ไขตามแหล่งข้อมูลช่วยเหลือและบริการออนไลน์แล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Garmin ในประเทศที่ซื้อหรือปฏิบัติตามคำแนะนำใน support.garmin.com/th-TH/ เพื่อเข้ารับบริการการประกันสินค้า นอกจากนี้คุณจะต้องสำรองข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์มัลติมีเดีย การตั้งค่าอุปกรณ์ ประวัติ ตำแหน่งหรือพิกัดที่ชื่นชอบ) แอปพลิเคชัน และวัสดุใดๆ บนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสำรองข้อมูล และลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณ ซึ่งในระหว่างการรับบริการประกันสินค้า ข้อมูลการบันทึกของคุณอาจถูกลบหรือถูกจัดรูปแบบใหม่ และ Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อการสำรองข้อมูลและความครบถ้วนของข้อมูลของคุณ
 11. การประมูลซื้อสินค้าออนไลน์: สินค้าที่ซื้อผ่านการประมูลออนไลน์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จากการรับประกันสินค้าของ Garmin การยืนยันผลการประมูลทางออนไลน์ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันการรับประกันสินค้าได้ หากต้องการการรับประกันสินค้า คุณต้องแสดงใบเสร็จการซื้อสินค้าฉบับจริงหรือสำเนาใบเสร็จจากร้านค้าปลีกที่ซื้อสินค้า Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ซื้อจากการประมูลออนไลน์
 12. การสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ: ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศอาจมีการรับประกันสินค้าแยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อนอกประเทศไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ หากเป็นไปได้การรับประกันสินค้านี้จะดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศ และสามารถให้บริการกับสินค้าของคุณ การรับประกันสินค้าของผู้จัดจำหน่ายจะใช้ได้เฉพาะการจัดจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น สินค้าที่ซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา จะต้องส่งคืนไปยังศูนย์บริการ Garmin ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือไต้หวัน เพื่อขอรับบริการ

นโยบายการขยายการรับประกันในประเทศของ Garmin 1+1

ผลิตภัณฑ์ Garmin[1] ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จะได้รับประกันสินค้านาน 2 ปี โดยปีที่ 1 การรับประกันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ การรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไข (Garmin consumer global limited warranty) และปีที่ 2 ซึ่งเป็นการขยายการรับประกันในประเทศไทย ดูแลโดย Garmin ประเทศไทย จะจำกัดเฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน Garmin ประเทศไทยเท่านั้น

โดยการรับประกันจะครอบคลุมสินค้าที่เกิดจากวัสดุชำรุดเสียหายหรือการชำรุดจากขั้นตอนการผลิต ภายใต้การใช้งานและเงื่อนไขปกติ เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดย Garmin จะเป็นผู้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงและค่าอะไหล่[2]

[1] ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านการเดินเรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ผลิตภัณฑ์ที่ Garmin ได้ประกาศระยะเวลาการรับประกันนานกว่า 1 ปี และผลิตภัณฑ์ที่จะสิ้นสุดการให้บริการ
[2] ดูรายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ website garmin.co.th หรือสอบถามได้ที่ 1800-200-206